Make your own free website on Tripod.com

 
 

Network System - WorldRadio (WR)

"วิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ที่ประหยัดได้จริง คงที่ตลอด ด้วยอัตราแบบเหมาจ่าย ไม่จำกัดนาที 2 สไตล์)

    วิทยุสื่อสารเฉพาะกลุ่ม ภายใต้เครือข่าย WorldRadio (WR By UCOM) มีให้เลือก 2 ระบบ ได้แก่

 •     WR400    วิทยุสื่อสารติดต่อเฉพาะภายในกลุ่มเดียวกัน มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ

  จำหน่ายวิทยุสื่อสาร ระบบเฉพาะกลุ่ม

  • TAIT 2035 วิทยุสื่อสารแบบประจำที่/ติดรถ ในระบบ WorldRadio 400 ครอบคลุม กว้างไกลทั่วประเทศ

  • Motorola PTX760 อีกทางเลือกของวิทยุสื่อสารที่มืออาชีพนิยมเลือกใช้ เมื่อต้องคำนึงถึงความทนทาน และความน่าเชื่อถือในการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

   

 •     WR800    วิทยุสื่อสารแบบเรียกเป็นกลุ่ม (GroupCall) เครือข่ายครอบคลุมกรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • อัตราค่าบริการรายเดือน (เป็นอัตราเหมาจ่าย ไม่จำกัดนาทีใช้งาน)

  • แบบเฉพาะภาค            900 บาท/เครื่อง/เดือน

  • แบบทั่วประเทศ           1,400 บาท/เครื่อง/เดือน

Network System - CAT

 •  อัตราค่าบริการรายเดือน 300 บาท/เครื่อง/เดือน

  • ค่าใช้บริการภายในสถานี                        2 บาท/นาที

  • ค่าใช้บริการภายในสถานี (เหมาจ่าย)      700 บาท/เครื่อง/เดือน

  • ค่าใช้บริการข้ามสถานี                            6 บาท/นาที

  Trunked Radio, Spare parts & Accessories

   

 • สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

            ฝ่ายขาย 0-29828-500, 0-1668-7998


Information Request Form

Select the items that apply, and then let us know how to contact you.

Send product literature
Send company literature
Have a salesperson contact me

Name
Title
Company
Address
E-mail
Phone

 

 

ส่งเมล์ถึง webmaster@uci.co.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:10/03/05